Mål og midler i sprogprocessen

Mål og midler i sprogprocessen

(Tilbage)


Udgangspunkt: Overbevisningen om at børns læring er betinget af:

- motivation og glæde

- trygge sociale relationer

- anerkendelse og respekt

- inddragelse af krop, sanser og følelser, i læringsprocessen.


  Mit mål er derfor at....

- gøre børnene nysgerrige på bøger og læsning

- motivere dem til sprog, fortælling og samtale.

- styrke deres aktive ordforråd og evne til at bruge sproget i praksis

- fremme deres skrive- og læselyst.

- gøre dem motiverede for læring generelt.

- styrke deres sansemotoriske selvtillid.

- inspirere dem til at bruge fantasi og tage stilling.

- øge børnenes lydlige opmærksomhed

- træne turtagning og styrke sociale relationer og færdigheder


Punkt for punkt:


Mit mål:

At gøre børnene nysgerrige på bøger og læsning

Hvordan:

- vha. bøger/ fortællinger som jeg formidle motiveret videre

- via en levende og inspirerende læsning

- ved brug af sanser, kropssprog og ansigtsmimik

- via dialogisk læsning og aktiv inddragelse

- med aktuelle, varierede, meningsfulde samtaleemner

- ved at lege med ord, sproglyde, sjove remser

- vha. konkreter og aktiviteter der levendegør historien

- med empatisk, anerkendende og støttende adfærd


Mit mål:

At motivere børnene til sprog, fortælling

og samtale.

Hvordan:

- igennem en inspirerende, inddragende dialogisk læsning

- ved at aflægge "pædagog"stemme og ikke korrigere

- ved konstant at puste/holde liv i eget sprog

- ved at kommunikere med både sprog og kropssprog

- via egen motivation og følelsesmæssigt engagement

- vha. et trygt, nærværende og anerkendende miljø

- ved at spørge, udvide, omformulere, følge op


Mit mål:

At styrke børnenes aktive ordforråd og

evne til at bruge sproget i praksis

(et stort ordforråd er ikke nok - det skal aktiveres og trænes)

Hvordan:

- ved at stille spørgsmål og lede efter svar sammen

- ved at lade børnene (på skift) "overtage" læsningen

- give alderssvarende udfordringer, oplevelser og dagligdags samtaler der sætter sproget i gang

- ved selv at bruge et varieret sprog og dermed vise hvordan dette bruges i forskellige situationer


Mit mål:

At fremme børnenes skrivelyst og skriftsprogskundskaber.

Hvordan:

- ved at inddrage skriftsproglige aktiviteter, ordkort, tavler, egne plancher på væggen, alfabettæpper, dagbøger, aviser, osv.

- via "legelæsing" og "legeskrivning"

- ved at skrive egne (eller læste) rim og remser på plancher og hænge dem op.


Mit mål:

At gøre børnene motiverede for læring generelt.

Hvordan:

- ved at lave aktiviteter på tværs af fag og læreplanstemaer, med plads til variation

- ved at skabe en stærk fællesskabsfølelse samt trygge voksen-barn relationer

- ved brug af konkreter og sansemotorisk inddragelse i alle aktiviteter

- via leg, sjov, humor og spontanitet


Mit mål:

At styrke børnenes sansemotoriske selvtillid

Hvordan:

- ved tidligst muligt at inddrage krop, leg, krydsmotoriske aktiviteter, ud-af-huset-ture

- ved bevidst at inddrage kropssprog, sanser, rytmik, musik, dans, drama og (fin- eller grov-) motoriske udfordringer i flest mulige fællesaktiviteter og læringsprocesser.


Mit mål:

At træne turtagning og styrke sociale relationer / færdigheder

Hvordan:

- gennem varierede gruppeaktiviteter

- ved at skabe et trygt og rart fællesskab, hvor alle ses og høres

- ved at vise, hvordan god kommunikation fungerer i praksis, både med børnene og sammen med de andre voksne


Mit mål:

- at inspirere til at bruge fantasi og tage stilling.

Hvordan:

- ved brug af bøger og aktiviteter, der udfordrer børnenes fantasi (eventyr mm) og holdninger (f.eks. emnearbejde)

- ved at udvikle / skrive / digte egne historer og fortællinger, f.eks. vha. billedkort / ordkort

- ved at argumentere for og imod, diskutere, overveje

- ved at vise anerkendelse ved alle sproglige forsøg

- ved selv at lege med ord /fantasi/få nye ideer

- ved brug af sanser, drama, udflugter til nye steder


Mit mål:

- at øge børnenes lydlige opmærksomhed

Hvordan:

- ved oplæsning og leg med rim og remser

- ved at lege med samt afprøve ord, rim, sproglyde

- ved at koble musik, rytmik, fagter og grimasser på remser og tekster

- ved brug af sanglege og sjove volapyklege

- ved selv at tale tydeligt, levende og med hele sætninger

(Tilbage)